Research & Development 🦅 Licensing & Sale

Being Creative in Nature »
Ilmari Tamminen welding an invention.


Liiketoimintamalli

Vaakalintu Oy luo hyvän pohjan menestystarinoille hoitamalla alun epävarmuuden. Uuden teknologian taustalla ovat laaja tieteellinen ja tekninen tietotaito, luovuus, sekä kriittinen tarkastelu. Vaakalintu Oy auttaa kumppaneitaan tarjoamalla arvokasta IPR:ää kaupallistamista varten ja paljon muuta.


Business Model

Vaakalintu Ltd creates good foundations for success stories by managing the initial uncertainty. Behind the new technology are wide scientific and technical know-how, creativity, and critical assessment. Vaakalintu Ltd helps its collaborators by providing valuable IPR for commer-cialization and much more.

Introduction to business model of Vaakalintu Ltd.

READ MORE
Keksijäyrittäjä

Ilmari Tamminen on biokemiaa pääaineenaan lukenut, molekyylibiologiaan syventynyt filosofian maisteri. Päätoimessaan sytologisia ja histologisia röntgentomografiavarjoaineita kehittävä biolääketieteen tutkija. Sivutoiminen yrittäjä, akateemisen työnsä ulkopuolisia keksintöjä kaupallistamaan orientoitunut keksijä. Laaja-alainen osaaja, intohimona tieto ja taito. Tuttuja aloja ovat mm. kemia, fysiikka, elektroniikka, ohjelmointi, mekaniikka, media ja monet muut. Erämies, jota luonto inspiroi.

Inventing Entrepreneur

Ilmari Tamminen is a master of science who studied biochemistry as a major subject and specialized in molecular biology. Biomedical researcher principally developing cytological and histological contrast agents for X-ray tomography. Part-time entrepreneur, an inventor oriented to commercialize his non-academic inventions. All-round expert, passionate about knowledge and skills. Familiar with fields such as chemistry, physics, electronics, programming, mechanics, media, and many more. Backwoodsman inspired by nature.

Muut tavoitteet

Vaakalintu Oy brändin eettinen, voittoa tavoittelematon tehtävä on popularisoida luonnonläheistä elämää ja vahvistaa sen kaikkia positiivisia vaikutuksia. Vaakalintu Oy kommunikoi käyttäen mm. videotarinoita mökkikeksijästä, kattaakseen erilaiset projektit brändin alle.Lisäksi vaakalintu.fi jakaa tietoa eri aiheisiin liittyen sekä esittelee hyödyllisiä tuotteita (kumppanuus- markkinointi).

Other Objectives

The ethical, non-profit objective of Vaakalintu Ltd brand is to popularize lifestyle close to nature and enhance all of its positive effects. For communication, Vaakalintu Ltd uses video stories of a cottage inventor, to cover distinct projects under the brand.Vaakalintu.fi also shares valuable information on various topics and introduces helpful products (affiliate marketing).